Herinrichting Markdal steeds dichterbij

Herinrichting Markdal steeds dichterbij

Feb. 2021 – Na jaren van ontzettend hard werken en planvoorbereidingen is de herinrichting van het Markdal dichterbij dan ooit. Als in 2022 de eerste schop in de grond gaat, is dat de kroon op het werk van de ‘Vereniging Markdal duurzaam & vitaal’ en iedereen die daarbij betrokken is (geweest).In de vorige eeuw is de Mark gekanaliseerd. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met het Markdal. Pogingen om daar wat aan te doen (onder andere via een ruilverkaveling), zijn na tientallen jaren mislukt. Op het moment dat de provincie de handdoek in de ring gooide, hebben vijf natuurverenigingen het initiatief genomen om de verbetering van het rivierdal zelf te doen. Zij vonden en vinden heel goed te onderbouwen waarom er iets moet gebeuren in het Markdal. Voor de leek die er fietst of wandelt, lijkt het een prachtig groen gebied langs de rivier. Kijk je beter, dan zie je dat er veel minder plantensoorten voorkomen en minder houtwallen en bomen dan vroeger. Ook de visstand en de dierenpopulatie hebben heel veel ingeleverd. Dit initiatief leidde in 2013 tot de oprichting van deze vereniging.

Werken van binnenuit
De vereniging heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en het waterschap Brabantse Delta. Van begin af aan is de vereniging op basis van gelijkheid aan tafel gaan zitten met alle betrokkenen, de agrariërs in het gebied, de eigenaren, de bewoners en gebruikers. Werken van binnenuit noemen ze dat. Het vertrouwen in de vereniging en de aanpak groeide. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de gemeenteraden de bestemmingsplannen hebben vastgesteld, en dat de provincie een zogeheten meerwaardetraject heeft vastgesteld om maatwerk voor deeloplossingen in het gebied mogelijk te maken. Ook is er een voorkeursalternatief gekomen voor de herinrichting van het Markdal en de realisering van een bijna helemaal nieuwe ruim drie kilometer langere rivier de Mark, haar oorspronkelijke lengte. Bovendien kan, zoals het er nu uitziet, uiteindelijk 250 hectare van het Natuur Netwerk Brabant worden gerealiseerd.

Het bestemmingsplan voor het gedeelte rivierdal op grondgebied van Breda is onherroepelijk. Tegen het plandeel gemeente Alphen-Chaam loopt nog een procedure bij de Raad van State. Vorig jaar hebben waterschap Brabantse Delta en de vereniging het bureau RoyalHaskoning DHV in de arm genomen voor de opstelling van een Voorlopig Ontwerp. Dat is eind vorig jaar vastgesteld. Inmiddels is de realiseringsovereenkomst getekend en is de aannemer bekend die het werk gaat realiseren. Vereniging, waterschap en alle betrokkenen zijn nu begonnen met het opstellen van het Definitief Ontwerp voor het zuidelijk deel (vanaf de grens tot aan de A58). Dat gaat tot midden volgend jaar duren en dan kan de eerste schop de grond in. Voor het deel op grondgebied van Breda laat het Definitief Ontwerp nog even op zich wachten, omdat daarvoor nog niet alle gronden zijn verworven.

Actieve rol in beheer
De vereniging is niet klaar als de schop de grond in gaat. Samen met de bewoners willen we een actieve rol spelen in het beheer van het Markdal. Om die rol zo goed mogelijk te kunnen spelen, wil de vereniging grondeigenaar worden, dus ook een echte bewoner of eigenaar. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 februari 2021 krijgen de leden een voorstel om een obligatiefonds in het leven te roepen. Met dit fonds wil de vereniging de noodzakelijke gronden aankopen.

Wilt u meer weten over de vereniging, kijk dan op de website, waar u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief of het lidmaatschap. Of bekijk eens de Facebookpagina.

Foto’s: Vincent Oudendijk

 

Wijkbeveiliging EBN

Wijkbeveiliging EBN

Feb. 2021 – Om de veiligheid in de wijk te vergroten, is onze vereniging in 2015 een samenwerking aangegaan met EBN. Zij bieden een pakket van maatregelen, zoals surveillancerondes, meldkamer en alarmopvolging. Als buurtbewoner krijgt u korting als u het hele pakket afneemt, maar afname van afzonderlijke diensten is uiteraard ook mogelijk.

Lees in deze bijlage wat het aanbod precies inhoudt: Wijkbeveiliging_Ruitersbos

Nieuwbouw kavels Burgemeester Guljélaan

Nieuwbouw kavels Burgemeester Guljélaan

Feb. 2021 – Tegenover de Burgemeester Guljélaan en naast de Aa of Weerijs, ingeklemd tussen de hockeyvelden van BHC en de voetbalvelden van SAB ligt een stuk grond van 4,4 hectare waarop een boerderij (bewoond), restanten van stallen en een manege (buiten gebruik) staan. In 2012 zijn uitgebreide plannen gemaakt door twee projectontwikkelaars om op die grond een zorgcentrum voor demente bejaarden te vestigen. Na afwijzing van deze plannen heeft de provincie aangegeven wat de mogelijkheden wel zijn om deze grond een andere bestemming te geven.

Nadat de projectontwikkelaar failliet ging, hebben Arthur Teuwen (die zelf ook aan de Guljélaan woont) en een compagnon de grond gekocht, met het idee er een aantal mooie bouwkavels te realiseren, aan de zijde van de Aa of Weerijs. Tot 2018 is aan de plannen voor vier kavels aan die zijde gewerkt, overleg gevoerd met gemeente en bewoners van de wijk, en het leek erop dat het plan zou gaan slagen.

De provincie ging echter niet akkoord: de grond langs de Aa of Weerijs moest groen blijven. Nader overleg leverde op dat er wel mogelijkheden zouden zijn om aan de Burgemeester Guljélaan te bouwen, tegenover de bestaande bebouwing. Een plan daarvoor is doorgesproken met de gemeente en de bewoners, waaronder ook de omliggende sportverenigingen. Een enkele bewoner van de Guljélaan vindt het jammer dat er huizen tegenover hen komen te staan, dat is begrijpelijk.

Het plan omvat vier kavels bouwgrond van 1.300 tot 1.700 m2, elk 50 meter diep met een ruime frontbreedte en de rooilijn tenminste 10 meter van de straat. De bebouwing zal ruim van de erfgrens wegblijven. Naar verwachting zullen de bouwvoorschriften de standaardregels zijn, zoals deze gelden in het hele Ruitersbos. Het is de bedoeling dat de bestaande bomenlaan ook weer terugkomt als de kavels uitgegeven worden. Waarschijnlijk komen twee van de vier kavels op enig moment voor verkoop beschikbaar; op de andere twee kavels willen de eigenaren zelf een woning bouwen.

Nadere informatie bij Arthur Teuwen, email arthur@ttrr.nl.

 

Geparkeerde deelscooters

Geparkeerde deelscooters

Feb. 2021 – Sinds juni 2020 worden dagelijks her en der in de wijk de groene elektrische deelscooters van Go Sharing geparkeerd. Gebruikers kunnen op de app van het bedrijf zien waar deze scooters opgehaald of geparkeerd kunnen worden. Zolang zij de scooter huren, mag deze overal (even) geparkeerd worden, de betaling loopt dan door. De huur stopt pas als gebruikers dit zelf aangeven in de app èn de scooter geparkeerd wordt in het groene gebied:

Klachten hierover kunt u rechtstreeks melden bij het bedrijf zelf en niet bij de gemeente. GO Sharing is telefonisch bereikbaar op 085-9022901 of online via https://gosharing.typeform.com/to/hu2B1TLK

 

Informatie kavels Burgemeester de Manlaan

Informatie kavels Burgemeester de Manlaan

Feb. 2021 – Komende zomer is de start gepland van de bouw van drie villa’s achter het kantoorpand aan Burgemeester de Manlaan 2. Gelijktijdig zou dan ook de verbouwing van hotel Mastbosch beginnen. Deze documenten geven meer infomatie over de voorgenomen plannen voor de villa’s: Brief omwonenden dec 2020; Verkavelingsvoorstel + bomenoverzicht; Bomen effectanalyse; Inmeting bomen perceel